Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Strossle Slovakia, a.s, ďalej len Strossle, rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou Strossle a spôsobov ich využitia. Spoločnosť Strossle zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti Strossle.

  1. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Strossle zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ Strossle svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

ím týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach Strossle, na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku Strossle. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na týchto internetových stránkach.

  1. Bezpečnosť

Spoločnosť Strossle bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Strossle, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Strossle, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

  1. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely zlepšovania webu. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

 

Získavanie údajov

     Popis využívania

Typ osobných údajov

Google Analytics

Štatistiky a vylepšenie webu

Žiadne osobné údaje

Google AdWords

Poskytovanie cielenej reklamy

Žiadne osobné údaje

http://adssettings.google.com/

Facebook

Poskytovanie cielenej reklamy

Žiadne osobné údaje

https://www.facebook.com/about/basics

Hubspot

Zasielanie noviniek / newsletter

Emailová adresa

Kontaktný formulár

Active Campaign

Pie Sync

Hotjar

Kontakt a zaslanie ponuky

Zasielanie vyžiadaných e-mailov

Zasielanie vyžiadaných e-mailov

Štatistiky a vylepšenie webu

Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa

Emailová adresa

Emailová adresa

Žiadne osobné údaje

 

  1. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Strossle  zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom, alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu slovakia@strossle.com  alebo list na adresu Strossle Slovakia, a.s., Kopčianska 8, 85101 Bratislava.

  1. Verejný register spracovania

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

(1) Názov zodpovednej organizácie: Strossle Slovakia, a.s.

(2) Osobne zodpovedný spoločník / vedenie spoločnosti:

Filip Kuna – predseda predstavenstva

(3) Adresa zodpovednej organizácie: Kopčianska 8, 85101 Bratislava, Slovenská republika.

(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:

Predmetom činnosti spoločnosti je marketing na internete

(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

(7) Termín pravidelného výmazu dát:

Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4).

(8). Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, LinkedIn a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., LinkedIn Inc. a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Prehľad LinkedIn tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developer.linkedin.com/plugins

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, LinkedIne, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook alebo LinkedIn a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:

http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa LinkedIn o ochrane údajov/súkromia:

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook alebo LinkedIn aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky. Ak nechcete prijímať cookies tretích strán, nastavte prosím svoj prehliadač na ich odmietnutie.

“Staň sa expertom na content marketing”

Prelúskaj sa našimi ebookmi a webinármi a získaj nové vedomosti.

Začni